postaus-img

Psykologinen työsopimus

Suvi-Tuuli Porkka

Torstai 12.5.2016

Psykologinen työsopimus on käsite, jonka merkityksen ja sisällön oivaltaminen keventää taakkaa monen työnantajan, tai työnantajan edustajan harteilla. Asian oivallettuaan työnantaja voi luopua työntekijöiden ”motivoinnista ja sitouttamisesta” – ja keskittyä niitä tukevan vuorovaikutuksen ja työskentelyolosuhteiden luomiseen.

Psykologinen työsopimus muodostuu työntekijän ja työnantajan välisistä, vastavuoroisista ja yleensä ääneen lausumattomista odotuksista. Vaikka niistä ei puhuta, molemmat osapuolet olettavat sopimuksen olevan olemassa ja pitävän. Valitettavan usein sen olemassaolo huomataan kuitenkin vasta, kun on jouduttu puolin tai toisin pettymään.

Psykologisen työsopimuksen (psychological contract) käsite syntyi 1960-luvulla. Alun perin se piti sisällään työntekijän odotuksen turvatusta elannosta ja pysyvästä työpaikasta vastineeksi lojaalisuudestaan työnantajaa kohtaan. Postmodernissa yhteiskunnassa työntekijän odotuksissa painottuvat muun muassa mahdollisuus toteuttaa itseään, kehittyä työssään ja ylläpitää työmarkkinakelpoisuuttaan - vastineeksi esimerkiksi oman työn vastuullisesta kehittämisestä ja itsenäisestä työskentelystä.

Pitävä psykologinen työsopimus ja perusteltujen odotusten täyttyminen on työntekijän motivoitumisen ja sitoutumisen perusta! Edellytyksenä kuitenkin on, että työntekijä on riittävässä määrin tietoinen työhön liittyvistä odotuksistaan, kokemuksistaan ja tunteistaan. Psykologisen työsopimuksen sisältö on hyvin henkilökohtainen ja eri työntekijöiden kokemus esimerkiksi työhön saadusta tuesta, arvostuksesta ja mahdollisuudesta itsenäiseen työskentelyyn, voi olla hyvin erilainen samoissakin olosuhteissa. Työntekijän odotusten ja kokemusten selkiyttämisessä on työnohjaus vertaansa vailla oleva menetelmä.

Myös työnantajan on osallistuttava vastavuoroisten odotusten ja kokemusten selvittämiseen: hänen on luotava ja ylläpidettävä keskusteluyhteys jokaiseen työntekijään. Odotusten ja kokemusten sanallistamisen foorumina toimivat ehkä parhaiten työntekijän ja työnantajan väliset, säännölliset ja kahdenkeskiset kehityskeskustelut, joissa voidaan luottamuksellisesti käydä läpi psykologisen sopimuksen sisältöä.

Psykologisen sopimuksen ydinkysymykset ovat:

  • Mitä työntekijä tarjoaa työnantajalle?
  • Mitä työntekijä odottaa työnantajalta?
  • Mitä työnantaja tarjoaa työntekijälle?
  • Mitä työnantaja odottaa työntekijältä?

Psykologinen sopimus on olemassa ja vaikuttaa vahvasti – tiedostettiin sen olemassaolo tai ei! Ammattityön ohella sen olemassaolo on ymmärrettävä aivan erityisesti vapaaehtoistyössä, jossa tehtäviä hoidetaan palkatta.

Psykologista sopimusta on sanallistettu ja hyödynnetty jo kymmenen vuoden ajan mielenterveysseurojen vapaaehtoistyössä. Sen tarkastelun avulla on päästy pureutumaan ja löydetty vastauksia ikiaikaiseen kysymykseen siitä, mikä saa vapaaehtoisen pysymään mukana toiminnassa, motivoitumaan ja sitoutumaan palkattomaan tehtäväänsä vuodesta toiseen.

Lisätietoa

Porkka, S-T. 2008. Vapaaehtoistyön hiljaiset sopimukset. Areena 1/2008, 24-26.

Porkka, S-T. 2009. Työnohjaamisen taito. Oppikirja vapaaehtoistyön työnohjaajille. Suomen Mielenterveysseura. SMS-Tuotanto, Helsinki.